Rozdělení pozemku: Vklad do katastru nemovitostí krok za krokem

Posledním krokem před samotným rozdělením pozemku je podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Jak na to? S tím vám poradí dnešní článek, ve kterém se mimo jiné dozvíte, jak má vypadat úředně ověřený geometrický plán, jak ho doložit na katastrální úřad a kolik vás to bude stát.

Jak vypadá a co obsahuje geometrický plán pro rozdělení pozemku

Geometrický plán je technický podklad, který vzniká na základě zeměměřické činnosti a ve kterém jsou vyznačeny změny, k nimž došlo při rozdělení pozemku. Jedná se zejména o hranice, parcelní čísla a výměru nově vzniklých parcel.

geometrický plán pro rozdělení pozemku

Mějte na paměti, že geometrický plán smí vyhotovit pouze geodet či geodetická firma, která k tomu má všechna potřebná oprávnění. Geodet nejprve zaměří pozemek, jehož se dělení týká, a následně vyhotoví geometrický plán, který nechá schválit na katastrálním úřadě. V případě, že je dokumentace bez vad, katastrální úřad opatří geometrický plán razítkem, přiřadí k nově vzniklým pozemkům parcelní čísla a potvrzený dokument zašle zpět geodetovi.

Pro účely zaznamenání nových pozemků do katastru je geometrický plán vyhotovován v elektronické podobě. Úředně oprávněný zeměměřický inženýr však může klientovi na vyžádání vydat listinný stejnopis opatřený podpisem a kulatým úředním razítkem se státním znakem. Takto ověřený a potvrzený geometrický plán se následně přikládá k návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Víte, že geometrický plán se vyhotovuje nejen za účelem rozdělení pozemku, ale také pro vyznačení věcného břemene nebo pro zápis novostavby do katastru nemovitostí?

Další dokumenty nutné pro vklad do katastru nemovitostí

K úspěšnému rozdělení pozemku nestačí pouze geometrický plán s vyznačením nových hranic. Co dalšího potřebujete?

Jak získat souhlas stavebního úřadu? Stačí, pokud na místně příslušný stavební úřad zaneste vyplněný formulář Žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků, ke kterému přiložíte kopii katastrální mapy s barevně vyznačenými změnami (nově vzniklé hranice). Tento krok doporučujeme udělat ještě před tím, než kontaktujete geodeta se žádostí o vypracování geometrického plánu. Může se totiž stát, že stavební úřad nebude se zamýšlenými změnami souhlasit a hranice nově vzniklých pozemků bude třeba ještě upravovat.

Zajímá vás víc? Tomu, jak získat souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku, jsme se podrobně věnovali v tomto článku.

Jak probíhá vklad do katastru nemovitostí

Posledním krokem je podání žádosti o zápis nově vzniklých pozemků do katastru nemovitostí, k čemuž slouží formulář Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí. K formuláři přiložte geometrický plán a souhlas stavebního úřadu.

vklad do katastru nemovitostí krok za krokem

Vklad do katastru nemovitostí před nebo po prodeji pozemku?

I v případě, že máte v plánu nově vzniklé pozemky nabídnout k prodeji, doporučujeme nejprve provést jejich zápis do katastru. Nejen že potenciální kupec má díky tomu možnost ověřit si v katastru nemovitostí veškeré údaje o pozemku (vlastnická práva, výměru atd.), ale navíc bude mnohem jednodušší sestavit kupní smlouvu. 

V podstatě vám ale nic nebrání v tom, uzavřít nejprve kupní smlouvu a zápis pozemku do katastru nemovitostí nechat na novém majiteli. Připravte se ale na to, že v kupní smlouvě bude třeba poměrně složitě specifikovat předmět prodeje a nezbytnou přílohou bude také geometrický plán.

Jak dlouho trvá zápis do katastru nemovitostí

Po obdržení návrhu na vklad označí katastru nemovitostí dotčený pozemek takzvanou plombou, která značí, že na daném listu vlastnictví probíhají změny. Katastr o povolení vkladu rozhodne nejdříve po uplynutí 20 dnů, většinou však do měsíce.

vklad do katastru nemovitostí krok za krokem

Co když bude návrh na vklad zamítnut?

Může se stát, že katastrální úřad vaši žádost o vklad do katastru nemovitostí zamítne. Nejčastějším důvodem jsou takzvané odstranitelné vady (neověřené podpisy nebo nezaplacené správní poplatky), které lze ve stanovené lhůtě napravit. 

Složitější situace nastává v případě, že katastrální úřad narazí na takzvané neodstranitelné vady, při kterých katastr návrh zcela zamítne. O co konkrétně se může jednat? Mezi neodstranitelné vady patří například nedostatečná nebo chybná specifikace nemovité věci nebo navrhovaných práv – typickým příkladem je chybně označená parcela nebo smluvní strany. 

Zpětvzetí návrhu na vklad

Co dělat, jestliže katastrální úřad zamítne váš návrh na vklad z důvodu neodstranitelných vad? Nejvhodnějším a nejrychlejším řešením je v takovém případě podat žádost o zpětvzetí návrhu na vklad. Bohužel neexistuje žádný jednotný formulář, který by stačilo vyplnit a doručit na katastrální úřad. Co by tedy žádost o zpětvzetí návrhu na vklad měla obsahovat?

  • Jednací číslo návrhu
  • Den podání návrhu
  • Součinnosti všech zúčastněných a prohlášení, že požadují vrácení vkladových listin do rukou konkrétního účastníka řízení.

Žádost o zpětvzetí návrhu na vklad pak musí všichni účastníci podepsat a následně ji poslat nebo osobně doručit na podatelnu katastrálního úřadu. Za podání této žádosti nic neplatíte.

Kolik stojí vklad do katastru nemovitostí

Určitě vás potěší, že v případě dělení pozemku neplatíte za podání návrh na vklad do katastru nemovitostí žádný správní poplatek. Jedná se totiž o tzv. zápis jiných údajů, a nikoliv o zápis práva, který už je zpoplatněn.

Trochu jiná situace nastane v případě, že nově vzniklé pozemky nechává do katastru nemovitostí zapsat až jejich nový majitel. Jelikož kromě zápisu pozemku dochází rovněž k zápisu vlastnických práv, za návrh na vklad mu bude účtován správní poplatek ve výši 2 000 Kč.

Kde sehnat geometrický plán pro rozdělení pozemku

Cena geometrického plánu pro rozdělení pozemku se odvíjí od jeho velikosti a vzdálenosti. Sháníte geodeta v okolí Plzně? Kontaktujte naši geodetickou kancelář a nechte si od nás připravit individuální nabídku. Cena geometrického plánu pro rozdělení pozemku začíná už na 5 000,- bez DPH. Konzultace poskytujeme zcela zdarma, telefonicky i po e-mailu.


Kontaktujte nás

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?