K čemu slouží geometrický plán při rozdělování pozemku?

Čeká vás rozdělování pozemku na vícero parcel? Pak nezapomeňte, že k tomu potřebujete geometrický plán vypracovaný úředně ověřeným geodetem. K čemu tento technický podklad slouží a co je jeho obsahem?

Co je geometrický plán pro rozdělení pozemku

Geometrický plán je technický podklad, ve kterém jsou vyznačeny změny, k nimž došlo při rozdělení parcely. Jedná se zejména o hranice, parcelní čísla a výměru nově vzniklých pozemků. Ověřený a potvrzený geometrický plán se následně přikládá k žádosti o zápis do katastru nemovitostí a v některých případech se stává rovněž součástí kupní smlouvy.

Proč je potřeba geometrický plán při rozdělování pozemku

Povinnost vyhotovit geometrický plán pro rozdělení pozemku ukládá § 79 vyhlášky č. 357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška):

(1) Geometrický plán se vyhotovuje pro

 1. a) změnu hranice katastrálního území,
 2. b) rozdělení pozemku,
 3. c) změnu hranice pozemku,
 4. d) vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla,
 5. e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách,
 6. f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem,
 7. g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,
 8. h) upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení,
 9. i) průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků,
 10. j) průběh hranice určené soudem,
 11. k) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

Jak vypadá a co obsahuje geometrický plán pro rozdělení pozemku

Geometrický plán smí vyhotovit pouze geodet či geodetická firma, která k tomu má všechna potřebná oprávnění. Dokument je dále třeba opatřit razítkem úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) a razítkem katastrálního úřadu, který zároveň přiřadí parcelní čísla nově vzniklým pozemkům. Finální geometrický plán se standardně vyhotovuje v několika stejnopisech opatřených razítkem ÚOZI.

geometrický plán od geodeta

Odborně vyhotovený geometrický plán obsahuje celkem 5 částí:

 • Popisové pole s uvedením základních informací, jako je jméno vyhotovitele, číslo plánu, katastrální území, okres, datum vyhotovení, razítko geodeta a katastrálního úřadu.
 • Seznam souřadnic v systému S-JTSK, v němž jsou zapsány souřadnice bodů vyznačených na grafickém znázornění.
 • Výkaz údajů bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám nového stavu.
 • Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, ve kterém jsou uvedeny druhy pozemků, jejich výměra, parcelní číslo a způsob využití.
 • Grafické znázornění, na kterém jsou na výřezu z katastrální mapy vyznačeny zamýšlené změny.

K čemu geometrický plán při rozdělování pozemku slouží

Geometrický plán hraje při rozdělování pozemku důležitou roli a potřebovat ho budete rovnou několikrát. Zpočátku vystačíte s pouhým grafickým návrhem, jakmile ale obdržíte povolení k rozdělení parcely, je třeba obrátit se na geodeta a nechat si vypracovat úředně ověřený geometrický plán.


Potřebuji geometrický plán

Získání povolení k rozdělení pozemku

Celý proces rozdělování pozemku začíná vyplněním a podáním Žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků příslušnému stavebnímu úřadu. Součástí žádosti musí být rovněž návrh geometrického plánu zobrazující nově vzniklé pozemky. V této fázi si ale vystačíte s vlastnoručně vytvořeným návrhem. 

Postačí vyhledat v katastrální mapě konkrétní pozemek a do jeho fotografie (screenshotu) zakreslit červenou barvou zamýšlené změny. Takto vzniklé pozemky nezapomeňte označit velkými tiskacími písmeny abecedy, přibližně okótovat (uvést přibližnou velikost) a vyznačit přístupové cesty ke všem nově vzniklým částem. 

Zápis změn do katastru nemovitostí

Jakmile získáte kladné úřední rozhodnutí, je nejvyšší čas oslovit geodeta, který vám vypracuje profesionální geometrický plán. Ten následně opatří razítkem jednak geodet, jednak katastrální úřad. Takto ověřený a potvrzený geometrický plán se přikládá k žádosti o zápis a vyznačení nově vzniklých pozemků do katastru nemovitostí. 

geometrický plán pro rozdělování pozemku

Příloha kupní smlouvy

Pokud chcete nově vzniklé pozemky prodat, čeká vás sepsání kupní smlouvy. Nabízí se vám dvě možnosti, jak v takovém případě postupovat. Buď nově vzniklé pozemky nejprve zapíšete do katastru nemovitostí a až následně je nabídnete k prodeji, nebo zápis nových pozemků pozdržíte až do okamžiku uzavření kupní smlouvy. Do katastru nemovitostí tak bude zapsán již nový majitel, avšak v kupní smlouvě bude potřeba poměrně obtížně formulovat předmět koupě a nezbytnou přílohou bude i geometrický plán. 

geometrický plán pro rozdělování pozemku

Cena geometrického plánu pro rozdělení pozemku

Cena geometrického plánu pro rozdělení pozemku se odvíjí od jeho velikosti a vzdálenosti. Sháníte geodeta v okolí Plzně? Kontaktujte naši kancelář a nechte si od nás připravit individuální nabídku. Cena geometrického plánu pro rozdělení pozemku začíná už na 5 000,- bez DPH. Konzultace poskytujeme zcela zdarma, telefonicky i po e-mailu. 


Kontaktujte nás

Jak probíhá spolupráce s geodetem

 

 • Úvodní nezávazná konzultace – Probereme s vámi konkrétní situaci, seznámíme vás s tím, jak bude naše spolupráce probíhat, a nakonec vám vytvoříme individuální cenovou nabídku.
 • Zaměření pozemku – Po odsouhlasení cenové nabídky se s vámi domluvíme na termínu, ve kterém naši geodeti zaměří dělený pozemek.
 • Zpracování dat a návrh geometrického plánu – Na základě naměřených dat navrhneme novou hranici pozemku a vyhotovíme návrh geometrického plánu, který vám pošleme k nahlédnutí a odsouhlasení.
 • Ověření na katastrálním úřadě – Odsouhlasený geometrický plán pošleme katastrálnímu úřadu, který se k němu může v následujících 14 dnech vyjádřit. Pokud je dokumentace v pořádku, katastrální úřad ho opatří potvrzením.
 • Finální geometrický plán – Jakmile nám katastrální úřad zašle potvrzený geometrický plán, vyhotovíme potřebný počet kopií, které vám předáme.

Tím ale rozdělení pozemku nekončí. Geometrický plán si nejprve nechte schválit na příslušném stavebním úřadě a následně ho přiložte k návrhu na vklad na katastrálním úřadě. Ten během zákonem dané lhůty 30 dní provede zápis do katastru nemovitostí.

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?