Jak vyřešit sousedské spory o průběhu hranice pozemku?

Vedete nekonečné sousedské spory o průběhu hranice pozemku? Nebo jste zjistili, že sousedův plot se nachází docela jinde, než byste čekali? Nechte si pozemek vytyčit úředně ověřeným geodetem, ať máte jednou pro vždy klid.

Na vině bývají zastaralé katastrální mapy

Možná vás to překvapí, ale hranice kolem vašeho pozemku nemusí být zdaleka tak přesná, jak si myslíte. A to i přesto, že při pohledu do katastrální mapy se vše zdá v naprostém pořádku. Katastrální mapy mohou být i 150 let staré a odchylky v těchto mapách mohou dosahovat v místě hraničních bodů až tři metry. 

sousedské spory o hranice pozemku

Na problém často přijdete až v momentě, kdy se vy nebo váš soused chystáte pozemek nabídnout k prodeji, rozdělit ho nebo na něm začít stavět. A sousedské spory o hranici pozemku jsou na světě.

Co můžete v takové situaci dělat? Nejlepším možným řešením je, že se oba sousedé dohodnou a budou respektovat původní hranice pozemku. V takovém případě bychom vám doporučili sestavit souhlasné prohlášení, jehož podpisem všichni vlastníci dotčených pozemků vyslovují souhlas s průběhem hranic pozemku. 

–> Více se o souhlasném prohlášení o shodě s průběhem hranice pozemku dočtete zde. <–

Jestliže vy nebo soused nehodláte původní (nepřesné) hranice respektovat, nezbývá nic jiného, než vypracovat nový geometrický plán a ten nechat zapsat do katastru nemovitostí. I s tím musí vyjádřit souhlas všechny dotčené strany – tedy vlastníci, případně spoluvlastníci sousedních pozemků.

Jak probíhá zpřesnění hranice pozemku

Ke zpřesnění hranice může dojít dvěma způsoby – buď bude geodet vycházet z již existujících hranic, nebo je bude muset nejprve vytyčit a nový stav zaměřit.

sousedské spory o hranice pozemku

Hranice pozemku je označena (plotem, zdí, mezníkem)

V prvním případě jsou hranice pozemku označeny plotem, zdí nebo mezníky, které se ale ukázaly jako nesprávně umístěné. Řešením je pozvat na pozemek geodeta, který pozemek zaměří, porovná se stávajícími podklady a vyhotoví geometrický plán na vyznačení zpřesněné hranice. Nakonec je třeba vyhotovit a podepsat souhlasné prohlášení.

Hranice pozemku není označena

Ve druhém případě nejsou hranice pozemku předem určeny a geodet je musí nejprve vytyčit a následně vyhotovit geometrický plán. Současně je třeba sepsat souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků.


Potřebuji vytyčit pozemek

Mějte na paměti, že souhlasným prohlášením o shodě na průběhu hranic se v žádném případě nemění vlastnická práva k dotčeným pozemkům. Jakékoliv právní nesrovnalosti lze řešit pouze soudní cestou.

Zápis zpřesněné hranice pozemku do katastru nemovitostí

Jakmile od geodeta obdržíte geometrický plán se zpřesněnou hranicí pozemku a zároveň v rukou držíte podepsané souhlasné prohlášení, můžete dokumenty zanést na katastrální úřad. Nezapomeňte, že k žádosti o vklad do katastru nemovitostí je třeba doložit také vyplněný formulář Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí

Zápisem zpřesněné hranice pozemku do katastru nemovitostí si pojistíte, že ani v budoucnu nedojde ke zpochybnění vytyčené hranice. 

Jelikož se jedná pouze o tzv. zápis jiných údajů (a nikoliv o zápis práva), za vyřízení žádosti neplatíte žádný správní poplatek. Vklad do katastru nemovitostí pracovníci katastrální úřadu zpracují zpravidla do 30 dnů od zahájení řízení.


Potřebuji vytyčit pozemek

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?