Co je souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků

Máte v plánu oplotit svůj pozemek, ale brání vám v tom neshody se sousedy? Nebo jen chcete zpřesnit hranice pozemku, abyste sporům předešli? Nechte si vytyčit pozemek na základě souhlasného prohlášení vlastníků dotčených pozemků a máte po starostech.

Co je souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků

Podepsáním souhlasného prohlášení dávají vlastníci sousedních pozemků najevo, že souhlasí s hranicí pozemku tak, jak je vyznačena (například již existujícím plotem nebo vytyčovacími body). Jakmile se takto určená a odsouhlasená hranice zanese do katastru nemovitostí, nemůže ji již nikdo zpochybnit – ani nový majitel jednoho z dotčených pozemků.

souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků

Proč se vyplatí vyhotovit souhlasné prohlášení

Souhlasné prohlášení umožňuje předejít případným sousedským sporům týkajícím se hranice pozemku. Co konkrétně to znamená? Jakmile se vlastníci sousedících pozemků shodnout na průběhu hranice, podepíšou souhlasné prohlášení a to společně s geometrickým plánem doloží na katastrální úřad, pak určenou hranici v budoucnu již nelze právně napadnout.

Kdy je dobré vytyčit pozemek na základě souhlasného prohlášení 

Našim klientům zpravidla doporučujeme provést vytyčení pozemku na základě souhlasného prohlášení ještě v momentě, kdy k žádným sousedským sporům nedochází. Pojistíte se tak, že ani v budoucnu, kdy se sousední pozemek může dostat do rukou nového majitele, nedojde ke zpochybnění vytyčené hranice. 

Jakmile sousední pozemek koupí nový majitel, může se stát, že hranici pozemku zpochybní. V takovém případě vám nezbývá než doufat, že s ním bude rozumná řeč a společně se doberete kompromisu. 


Potřebuji vytyčit pozemek

Jak lze zpřesnit hranice

Ke zpřesnění hranice může dojít dvěma způsoby – buď bude geodet vycházet z již existujících hranic, nebo je bude muset nejprve vytyčit a nový stav zaměřit.

souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků

Hranice pozemku je označena (plotem, zdí, mezníkem)

V prvním případě jsou hranice pozemku označeny plotem, zdí nebo mezníky, ale není jisté, zda se shodují s vlastnickou hranicí. Řešením je pozvat na pozemek geodeta, který pozemek zaměří, porovná se stávajícími podklady a vyhotoví geometrický plán na vyznačení zpřesněné hranice. Při tomto zpřesňování se posuzuje každý bod samostatně a v souhlasném prohlášení se ke každému bodu vyjadřují vlastníci všech pozemků, které se tohoto bodu dotýkají.

Hranice pozemku není označena

Ve druhém případě nejsou hranice pozemku předem určeny a geodet je musí nejprve vytyčit a následně vyhotovit geometrický plán. Současně je třeba sepsat souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, které podepíší všichni vlastníci dotčených pozemků.


Potřebuji vytyčit pozemek

Mějte na paměti, že souhlasným prohlášením o shodě na průběhu hranic se v žádném případě nemění vlastnická práva k dotčeným pozemkům. Jakékoliv právní nesrovnalosti lze řešit pouze soudní cestou.

Jak vypadá souhlasné prohlášení

Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic musí obsahovat jména, adresy a rodná čísla vlastníků a parcelní čísla jejich pozemků. Dokument podepisují všichni vlastníci, případně spoluvlastníci všech dotčených pozemků, jejich totožnost ověřuje úředně oprávněný zeměměřický inženýr. 

Nedílnou součástí souhlasného prohlášení je geometrický plán, ve kterém jsou zaneseny souřadnice lomových bodů.

Souhlasné prohlášení nelze vyhotovit, jestliže se dotčené strany na průběhu hranic pozemku neshodnou. Zároveň ho musí podepsat VŠICHNI vlastníci a spoluvlastníci VŠECH pozemků, které sousedí s vytyčovaným pozemkem.

Kam doložit souhlasné prohlášení

Jakmile získáte souhlas všech vlastníků sousedních pozemků, podepsaný dokument můžete zanést na katastrální úřad. Nezapomeňte k němu přiložit vypracovaný geometrický plán a vyplnit formulář Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí

Jelikož se jedná pouze o tzv. zápis jiných údajů (a nikoliv o zápis práva), za vyřízení žádosti neplatíte žádný správní poplatek. Vklad do katastru nemovitostí pracovníci katastrální úřadu zpracují zpravidla do 30 dnů od zahájení řízení.

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?