Co je geometrický plán a kdy ho potřebujete

Geometrický plán je technický podklad, který se vyhotovuje na základě geodetického měření. Potřebovat ho budete v momentě, kdy chcete do katastrální mapy zanést nějakou změnu – například změnu hranice pozemku, stavbu domu nebo průběh věcného břemene.

Co je geometrický plán

Geometrický plán je výstupem zeměměřické činnosti, bez kterého se neobejde žádný zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí. Stává se tak nedílnou součástí listin, na jejichž základě se zápis do katastru uskutečňuje. Typicky se tak přikládá ke kupní nebo darovací smlouvě, kolaudačnímu rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného nebo k ohlášení dokončené stavby. Dále se vyhotovuje v případě zpřesnění hranic pozemku, zanesení stavby do katastru nemovitostí, rozdělení pozemku nebo zápisu věcného břemene.

geometrický plán

Kdy je potřeba volat geodeta?

Služby geodeta budete potřebovat vždy, když na části vašeho pozemku dojde ke změně, kterou je nutné zapsat a zakreslit do katastru nemovitostí.

Geometrický plán se vyhotovuje konkrétně v těchto případech

● rozdělení nebo scelení pozemku
● změny hranice pozemku
● vyznačení nebo změna obvodu budovy
● vyznačení věcného břemene
● vyznačení práva stavby
● změny obvodu stavby (přístavba)
● doplnění pozemku dosud evidovaného ve zjednodušené evidenci do katastru

Kdy geometrický plán není potřeba

V případě, že se změna vlastnického nebo jiného věcného práva týká celého stávajícího pozemku a nedochází ke změně hranice pozemku, není třeba volat geodeta. 

Rozdělení pozemku

Chystáte se váš stávající pozemek rozdělit na více parcel, ať už za účelem prodeje, darování, nebo výměny pozemků? Jestliže vám příslušný stavební úřad zamýšlenou změnu odsouhlasí, je ten pravý čas zavolat geodeta. Ten nově vzniklé hranice pozemků zanese do geometrického plánu, který následně přiložíte k formuláři “návrh na vklad do katastru nemovitostí”.

TIP: Stáhněte si veškeré potřebné formuláře pro návrh na vklad do KN.


Potřebuji rozdělit pozemek

Změna hranice pozemku

Obdobný postup vás čeká i v případě změny hranice pozemku – například po dohodě se sousedem. Nejprve zažádejte o souhlas se změnou na příslušném stavebním úřadě a až poté pozvěte na pozemek geodeta, který pozemek zaměří a vytyčí.


Potřebuji změnit hranici pozemku

zaměření pozemku

Zanesení stavby nebo přístavby do katastru nemovitostí

Geometrický plán se přikládá k ohlášení dokončené stavby a také k žádosti o přidělení čísla popisného/evidenčního. To znamená, že je ho třeba vyhotovit nejen v případě dokončení novostavby, ale také po rekonstrukci domu, při které došlo ke změně půdorysu stavby (typicky se jedná o přístavbu). Pozor, geometrický plán je potřeba vyhotovit i v případě, že dojde ke změně půdorysu budovy – a to jak v důsledku přístavy, tak demolice.

Pro více podrobností čtěte článek Geometrický plán pro zápis stavby do katastru nemovitostí.

Případně se podívejte přímo na nabídku naší služby.

Vymezení rozsahu věcného břemene

Vztahuje se na váš pozemek nebo jeho část, takzvané věcné břemeno? Typicky se jedná o situaci, kdy část vašeho pozemku využívá váš soused jako příjezdovou cestu ke svému domu nebo se na vašem pozemku nachází cizí inženýrská síť. Jestliže se věcné břemeno vztahuje k celému pozemku, geometrický plán nepotřebujete. Pokud se však vztahuje pouze k jeho části, geodet musí pozemek zaměřit a na základě toho vypracovat geometrický plán.

Více informací o službě vyznačení věcného břemene.

Co geometrický plán obsahuje

● tabulka se základními údaji o zhotoviteli a katastrálním území
● výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí – druh pozemku, výměra, způsob využití, parcelní číslo
● grafické znázornění – vyznačení všech zamýšlených změn na výřezu katastrální mapy
● seznam souřadnic – seznam bodů vyznačených na grafickém znázornění

geometrický plán

Geometrický plán musí nakonec ověřit úředně oprávněný zeměměřický inženýr a potvrdit katastrální úřad. Vytištěná verze (listinná forma) geometrického plánu obsahuje podpis a kulaté úřední razítko se státním znakem.

Kdo geometrický plán vyhotoví

Geometrický plán zpracovává úředně oprávněný geodet nebo geodetická kancelář nabízející zeměměřické služby. Na začátku spolupráce od vás geodet bude potřebovat znát parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, ve kterém se pozemek nachází. Na základě těchto údajů si další potřebné podklady vyžádá přímo na katastrálním pracovišti a po předložení souhlasu stavebního úřadu se zamýšlenými změnami na pozemku provede jeho zaměření. Vyhotovený plán obdržíte v několika kopiích (přesný počet záleží na druhu následného řízení). 

geodet geometrický plán

Pokud potřebujete vyhotovit geometrický plán, vždy se vyplatí poohlédnout po místní geodetické firmě nebo geodetovi. Do nákladů je totiž třeba započítat také náklady jeho na dopravu. Hledáte geodeta v Plzni a okolí? Kontaktujte naší kancelář.

Jak dlouho trvá vyhotovení geometrického plánu

Doba zpracování závisí na několika faktorech. Jedním z nich je vytíženost geodeta nebo geodetické kanceláře. Prodlevy běžně vznikají také na straně úředníků – 2–3 dny vám bude trvat obstarání podkladů z katastrálního úřadu a až 14 dní si počkáte na potvrzení geometrického plánu. Běžně proto geometrický plán obdržíte do 3–4 týdnů od zahájení spolupráce s geodetem.

Zápis do katastru nemovitostí

Jakmile v rukou držíte vypracovaný geometrický plán, můžete zažádat o zaznamenání veškerých změn do katastru nemovitostí, a to na základě návrhu na vklad nebo ohlášení změny. Připomínáme, že veškeré potřebné formuláře pro návrh na vklad do KN najdete zde.

Cena za geometrický plán

Soukromým osobám s pozemkem v okolí Plzeňského kraje nabízíme vyhotovení geometrického plánu za fixní cenu bez ohledu na složitost terénu a velikost pozemku. Prohlédněte si náš ceník geodetických služeb.

cena za geometrický plán

Jste projekční kancelář? V tom případě za vámi dojedeme kdekoliv po České republice. Cena za geometrický plán se stanovuje individuálně, neváhejte nás proto kontaktovat se zájmem o nezávaznou poptávkou.
 

Shrnutí

Jestliže se na svém pozemku chystáte provádět změny, které bude nutné zanést do katastru nemovitosti, obraťte se na kvalifikovaného a spolehlivého geodeta, který vám zhotoví geometrický plán. Nezapomeňte, že je vždy výhodnější oslovit geodeta z vašeho okolí – v opačném případě se náklady na jeho dopravu mohou vyšplhat do značné výše.

Hledáte geodeta v okolí Plzně nebo se chcete zeptat na cenu geometrického plánu? Neváhejte kontaktovat naši kancelář nebo se rovnou podívejte na podrobnosti služby geometrický plán.


Kontaktujte nás

Nezávazně poptat naše služby

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat?